Share

קול קורא להפעלת תכנית לוקלינק - המנהיגות המקומית

"ישראל מעבר למגבלות" וקרן משפחת רודרמן, בשיתוף עם התאחדות מרכזי הצעירים בישראל, מזמינים רשויות מקומיות או ארגונים המפעילים תשתיות מקומיות או אזוריות כגון מרכזי צעירים, קהילות נגישות, מרכזים לחיים עצמאיים, מתנ"סים וכדומה, להגיש מועמדות להפעלת מסגרת לקבוצת מנהיגות במסגרת תכנית לוקלינק - מנהיגות מקומית לצעירים עם וללא מוגבלות.

IsraelIsrael
Apply by: 
Nov 8, 2018

This information originates from a third party, the provider of this opportunity. In the event you have questions or require more details, please contact the provider of this opportunity directly.

Posted October 25, 2018.

ג'וינט ישראל מעבר למגבלות - תכנית לוקלינק - "המנהיגות המקומית" של LINK20

קול קורא להפעלת מסגרת לקבוצות מנהיגות מקומית לצעירים עם וללא מוגבלות

1. "ישראל מעבר למגבלות" וקרן משפחת רודרמן, בשיתוף עם התאחדות מרכזי הצעירים בישראל, מזמינים רשויות מקומיות או ארגונים המפעילים תשתיות מקומיות או אזוריות כגון מרכזי צעירים, קהילות נגישות, מרכזים לחיים עצמאיים, מתנ"סים וכדומה (להלן:"המסגרות"), להגיש מועמדות להפעלת מסגרת לקבוצת מנהיגות במסגרת תכנית לוקלינק - מנהיגות מקומית לצעירים עם וללא מוגבלות (להלן: "תוכנית לוקלינק" או "התוכנית"). מבין המועמדים ייבחרו מסגרות בהן תפעל התוכנית, בהתאם למפורט להלן.

2. במסגרת התוכנית תוקם בכל מסגרת שתיבחר קבוצה של כ-15 צעירים מקומיים, עם וללא מוגבלות, בגילאי 35-18, בעלי כישורי מנהיגות, אשר תוביל מיזם מקומי לקידום השתתפות צעירים עם מוגבלות במרחב היישובי בכל תחומי החיים, תוך שימת דגש על אקטיביזם דיגיטלי.

3. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם.

4. "ישראל מעבר למגבלות" אינה מתחייבת לערוך הליך מכל סוג שהוא ואינה מתחייבת לפנות במסגרת ההליך לאיזה מן המציעים אשר יציגו מועמדות.

5. קבלת מסמכי הקול קורא תעשה בתיאום עם גב' רונית רבי בן שטרית בטלפון מס' 02-6557200 או בדואר אלקטרוני לכתובת  [email protected].

6. המציע יפנה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, בשאלות או הבהרות עד ליום ראשון 28.10.2018. את השאלות יש להפנות לכתובת דוא"ל: [email protected] תחת הכותרת "קול קורא לתכנית לוקלינק – "המנהיגות המקומית לצעירים עם וללא מוגבלות".

7. מציעים המבקשים להציג מועמדות למסגרות הקבוצות במסגרת תוכנית לוקלינק – "המנהיגות המקומית לצעירים עם וללא מוגבלות"., מתבקשים להעביר את הצעתם בצירוף המסמכים המפורטים לעיל לתיבת המכרזים בבניין ג'וינט ישראל וזאת עד ליום חמישי  8.11.2018 בשעה 14:00. יש לציין על המעטפה "הצעת מועמדות לתכנית לוקלינק -המנהיגות המקומית לצעירים עם וללא מוגבלות".

(Photo Credit: JDC)